Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού – επαναλειτουργία σχολείων – διευκολύνσεις γονέων

152
0
()

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ –ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

1. Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020 (Β’ 2031) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διάταξη (άρθρο 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020) και των οποίων τα τέκνα κατ’ εφαρμογή της ως άνω απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται πλέον στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) υπουργική απόφαση ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση απαιτείται βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

2. Αντίστοιχα, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης (σχετική και η αριθ. 33164/29-5-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΔΑ: 97ΓΔ46ΜΤΛ6-ΒΛ1).

3. Σε περίπτωση που το τέκνο του /της υπαλλήλου φοιτά σε τμήμα, του οποίου ο/η διδάσκων/ -ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ο γονέας – υπάλληλος δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Εναλλακτικά, είναι δυνατή στην περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία του/ της και εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει του κλάδου, στον οποίον υπηρετεί και των καθηκόντων που ασκεί, να εργαστεί εξ αποστάσεως. Για τη χορήγηση της άδειας στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα, ότι η διδασκαλία των μαθημάτων για το τμήμα, στο οποίο φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω του ότι ο/η διδάσκων/-ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  33 αστυνομικοί θετικοί σε κοροναϊό. Ψεκασμένοι ετοιμάζουν συγκέντρωση. 26 συλλήψεις σε οίκο ανοχής. Συλλήψεις σε πάρτι

4. Σε περίπτωση που το τέκνο προ της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν παρακολουθούσε μεν πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου αλλά ο γονέας – υπάλληλος απαιτείται να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο κατά τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του /της υπαλλήλου η χρήση της διευκόλυνσης της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται επιπλέον των διατάξεων στην (θ) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης έχουν δοθεί οδηγίες με την (α) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εφόσον κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία μείωση του ωραρίου απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους βρεφονηπιακούς/ παιδικούς σταθμούς και τις οικείες σχολικές μονάδες λόγω μη λειτουργίας του «ολοήμερου», είναι ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο ως προς την υπέρβαση αυτή, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό. Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης αυτής, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης κατά 25% του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Οι 7 περιοχές που θα κρίνουν την επέκταση του lockdown. Πόσο αντέχουν τα νοσοκομεία. Μείωση κρουσμάτων

5. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τάξη, όπου φοιτά το τέκνο του /της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση από τον ίδιο υπάλληλο τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, για τις ημέρες που το τέκνο δεν υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25% για τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων και ο γονέας –υπάλληλος θα πρέπει να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο.

6. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, τη διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 με σκοπό την έγκαιρη παραλαβή των τέκνων από το σχολείο τη δικαιούται μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων, κατόπιν κοινής τους δήλωσης που υποβάλλεται στις υπηρεσίες τους.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν προσδιοριστεί με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) υπουργική απόφαση και αιτούνται να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική άδεια απουσίας, αλλά λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας κατά τα αναφερόμενα στις (η) και (θ) σχετικές εγκυκλίους μας, χορηγείται υποχρεωτικά η εν λόγω ειδική άδεια απουσίας εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

2. Εφόσον ο /η υπάλληλος αιτηθεί τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και η οικεία υπηρεσία εγκρίνει τη χορήγησή της κατόπιν διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή στη συνέχεια η διακοπή της κατόπιν αίτησης του/ της υπαλλήλου ή η χορήγησή της σε διακεκομμένα διαστήματα εφόσον από τα προσκομιζόμενα συνοδευτικά ιατρικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο αρχικά χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία / 5. Αριθμός ψήφων:

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ