Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 25/9 με 41 θέματα συζήτησης! Δείτε τα

325
5
(3)

Καλείσθε να παραστείτε τη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη τέταρτη (14η) συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Λήψη απόφασης για εκλογή και ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για εκλογή και ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαρκοπούλου, με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
 • Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό προέδρου και ενός εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων για τη σύνθεση του σώματος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αγροτικής Ασφαλείας του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,40€ για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1, του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών πραγμάτων.
 • Λήψη απόφασης για σύσταση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) και επάνδρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (ebanking), με τις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και Πειραιώς Α.Ε.
 • Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης σε Δήμαρχο και υπαλλήλους του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών και συμβάσεων.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του για πάσης φύσεως Τραπεζικές Εργασίες, μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου και α) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, β) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., γ) της Τράπεζας EUROBANK & δ) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 1: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση».
 • Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής οδών του Δήμου Μαρκοπούλου  για τοποθέτηση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου Ε876Δ της ΕΥΔΑΠ  ΑΕ.  
 • Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου για εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) στη θέση Βαρδελόπορτα, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου αγροτεμαχίου, με πρόσωπο επί Αγροτικής Οδού εντός του ΓΠΣ Μαρκοπούλου, με χρήση ΒΙ.ΠΑ προς εξυγίανση, στη θέση Στρογγύλι.
 • Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στο νέο κέντρο διανομής και αποθήκευσης με εκθεσιακό χώρο και γραφεία διοίκησης, στη θέση Ντοροβάτεζα, στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για υποβολή νέας μελέτης για την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Πόρτο Ράφτη 60, στο Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση του ποσού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για αύξηση του Δημοτικού Φόρου των ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων από 0,16€ σε 0,19€, για την ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου σε πρόταση έργου με τίτλο «Rural Entrepreneurship for Youth – Αγροτική Επιχειρηματικότητα της Νεολαίας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου σε πρόταση έργου με τίτλο «Meet in Person – Προσωπική Συνάντηση» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS.
 • Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου σε πρόταση έργου με τίτλο «Heterogenous Enhanced Response Methods for Emergency Systems – Ετερογενείς Μέθοδοι Ενισχυμένης Απόκρισης για τα Συστήματα Έκτακτης Ανάγκης” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON
 • Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.27/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αρ.28/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
 • Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων (έξοδα ταφής), σε άπορους συμπολίτες μας.
 • Επαναλήψη απόφασης για υποκατάσταση μέλους σύμπραξης λόγω συνταξιοδότησης, για την εκπόνηση σταδίου Πολεοδομικών Μελετών, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μαρκοπούλου, λόγω περιορισμών του αρ.65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του αρ.1 του Ν.4257/2014.
 • Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Δήμος Μαρκοπούλου, έως 23/10 οι δηλώσεις στοιχείων αθλητών και φοιτητών για την ετήσια βράβευση τους

 

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 3

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ