Οι 19 περιοχές της χώρας που θα γίνει μείωση αντικειμενικών αξιών λόγω υπέρμετρων αυξήσεων

43
0
(0)
Ο επανακαθορισμός θα γίνει στις περιοχές για τις οποίες θα αποδειχθεί η βασιμότητα των καταγγελιών των τοπικών δημοτικών Αρχών ότι οι αυξήσεις οι οποίες επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 ήταν υπέρμετρες και δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς. Για τον επανακαθορισμό θα ληφθούν υπόψη γνωμοδοτήσεις που θα κληθούν να υποβάλουν οι ίδιοι οι δήμοι της χώρας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων. Οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες που θα καθοριστούν με τη διαδικασία αυτή δεν θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η-1-2022 αλλά από το 2023.

 

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Η επανάληψη της διαδικασίας καθορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχει ως συνέπεια να μειωθεί εκ νέου ο ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες φορολογουμένους που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Επιπλέον, το αποτέλεσμα του επανακαθορισμού θα είναι να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις μεταβιβάσεις, στις γονικές παροχές, στις δωρεές και τις κληρονομιές ακινήτων, καθώς και πλήθος άλλων φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην κατοχή και την απόκτηση ακινήτων, για τους φορολογουμένους των συγκεκριμένων περιοχών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να θεσπίσει μια έκτακτη διορθωτική διαδικασία ανάκλησης των αυξήσεων που επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πολλούς δήμους της ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία θα προβλέπει, για τους συγκεκριμένους δήμους, την ακύρωση των υψηλών αντικειμενικών τιμών ζώνης που καθορίστηκαν την 1η-1-2022 σε ορισμένες περιοχές των δήμων αυτών, την επανάληψη της διαδικασίας αναπροσαρμογής των τιμών από μηδενική βάση και τον επαναπροσδιορισμό τους, έπειτα από μια προσεκτικότερη εξέταση και εκτίμηση των συνθηκών της κτηματαγοράς. Ο εκ νέου προσδιορισμός των αντικειμενικών τιμών θα γίνει με βάση στοιχεία και προτάσεις που θα υποβάλουν στο υπουργείο Οικονομικών οι ίδιοι οι δήμοι που διαμαρτύρονται για τις υπερβολικές αυξήσεις.

Νομοθετική ρύθμιση

Η έκτακτη αυτή διαδικασία θεσπίζεται με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, στις 11 Νοεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Η εν λόγω ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 34 του νομοσχεδίου και προβλέπει, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού των αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ., δηλαδή των τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων. Η επανάληψη της διαδικασίας θα γίνει κατόπιν υποβολής, από την 1η-12-2022 έως και την 31η-12-2022, της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.

Οι γνώμες των δήμων θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων. Η αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων, θα εξετάσει τις γνώμες, χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και θα εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη νέα αυτή έκτακτη νομοθετική ρύθμιση η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνει ότι «κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375) (σ.σ.: η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η-1-2022), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων».

Επιπλέον, από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει -εμμέσως πλην σαφώς- ότι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να επαναληφθεί η διαδικασία καθορισμού των αντικειμενικών τιμών σε πολλές περιοχές της χώρας είναι το γεγονός ότι εξαιτίας των υπέρμετρων αυξήσεων των τιμών αυτών πολλοί φορολογούμενοι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένους φόρους για τα ακίνητά τους ή έχασαν δικαιώματα να εισπράξουν από το κράτος κοινωνικές παροχές, για τις οποίες ισχύουν περιουσιακά κριτήρια χορήγησης που αφορούν στο ύψος της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 19 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1) Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

2) Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.

3) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

4) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

5) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

6) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ έως 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

7) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

8) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

9) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

10) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ και συντελεστή 10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δεύτερου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

11) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ και συντελεστή 10% πάνω από το όριο αυτό.

12) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1% έως 10% πάνω από το όριο αυτό και με αφορολόγητα και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς για τις λοιπές κατηγορίες συγγενών.

13) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

14) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

15) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

16) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

17) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

18) Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.

19) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες

Εκατοντάδες δήμοι της χώρας αναμένεται να υποβάλουν τον Δεκέμβριο στην αρμόδια, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών τις εισηγήσεις τους για τα επίπεδα στα οποία πρέπει -κατά τη γνώμη τους- να διαμορφωθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σε περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων. Αξιοποιώντας, δηλαδή, τη διάταξη του άρθρου 34 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει τεθεί προς το παρόν σε δημόσια διαβούλευση, μπορούν να αμφισβητήσουν τις τιμές ζώνης που όρισε το υπουργείο Οικονομικών, υποβάλλοντας, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/12/2022 έως 31/12/2002, υπομνήματα συνοδευόμενα από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν ότι τα ποσά των τιμών που αποφάσισε ο υπουργός Οικονομικών για μία ή περισσότερες ζώνες-περιοχές υπαγόμενες στις χωρικές τους αρμοδιότητες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θα πρέπει να χαμηλώσουν σημαντικά.

Υπομνήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, 300 δήμοι, επί συνόλου 332 που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, δεν υπέβαλαν υπομνήματα με τις απόψεις τους κατά την αρχική διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών την περίοδο 2020-2021, αν και είχαν προσκληθεί ένας προς έναν με επιστολές από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Το αποτέλεσμα ήταν να μη γίνουν γνωστές στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών ορισμένες ιδιαιτερότητες που έχουν κάποιες περιοχές τους και να μη ληφθούν υπ’ όψιν κατά τον τελικό καθορισμό των τιμών, που έγινε τον Ιούνιο του 2021, με αποτέλεσμα να προκύψουν στρεβλώσεις με υπέρμετρες αυξήσεις αντικειμενικών τιμών από την 1η-1-2022 στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι διαμαρτυρίες ορισμένων από τους δήμους αυτούς εκδηλώθηκαν εκ των υστέρων, αφού δηλαδή καθορίστηκαν και εφαρμόστηκαν οι τιμές. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι 32 δήμοι οι οποίοι υπέβαλαν τις γνώμες τους στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, όμως σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι γνώμες τους δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν και σε ορισμένους εκ των δήμων αυτών προβλήματα με υπερβολικές αυξήσεις αντικειμενικών αξιών. Και αυτοί οι δήμοι διαμαρτυρήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών, προβάλλοντας ως αιτία το γεγονός ότι οι εισηγήσεις τους δεν εισακούσθηκαν.

Διαμαρτυρίες

Οπως προκύπτει από στοιχεία που συνέλεξε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, στο υπουργείο Οικονομικών έχει αποσταλεί πλήθος επιστολών διαμαρτυρίας από δήμους της χώρας, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων οι οποίες επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 στις περιοχές τους ήταν υπέρμετρες, αδικαιολόγητα υψηλές. Ορισμένες από τις επιστολές αυτές χρησιμοποιήθηκαν από βουλευτές του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κατάθεση σχετικών ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. Από τα κείμενα των ερωτήσεων αυτών, καθώς επίσης και από επισημάνσεις που γίνονται πλέον στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του άρθρου 34 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, αναδεικνύονται τα εξής χαρακτηριστικά παραδείγματα υπέρμετρων και άδικων αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες, που είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπιστούν με την ενεργοποίηση της έκτακτης διαδικασίας επανακαθορισμού των αξιών, την οποία προβλέπει το άρθρο 34 του φορολογικού νομοσχεδίου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ

» ΑΤΤΙΚΗ

1) Μοσχάτο-Ταύρος: Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, από τις 6 Ιουλίου 2022, οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης κυμαίνονται από 22,7% έως 84% στην περιοχή του Μοσχάτου, ενώ στον Ταύρο κυμαίνονται από 5,5% έως 26,3%. Μετά τις αυξήσεις αυτές, η περιοχή του Μοσχάτου έχει για πρώτη φορά από την ίδρυσή της μεγαλύτερες τιμές ζώνης από όλες τις γειτονικές περιοχές.

2) Ανω Λιόσια: Οι αντικειμενικές τιμές ζώνης έχουν αυξηθεί έως και 35,71% (η ανώτερη τιμή αυξήθηκε από 700 ευρώ ανά τ.μ. σε 950 ευρώ ανά τ.μ.).

3) Ασπρόπυργος: Οι αντικειμενικές τιμές ζώνης έχουν αυξηθεί έως και 29,41% (η ανώτερη τιμή αυξήθηκε από 850 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ.).

4) Αλεποχώρι: Οι τιμές ζώνης στην πυρόπληκτη περιοχή του Αλεποχωρίου αυξήθηκαν από 700 σε 1.000 ευρώ ανά τ.μ. η κατώτερη (+42,86%) και από 950 σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. η ανώτερη (+26,32%).

5) Πόρτο Γερμενό: Οι τιμές ζώνης αυξήθηκαν κατά 33,33%, από 750 – 900 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.000 – 1.200 ευρώ ανά τ.μ.

6) Ερυθρές: Οι αυξήσεις στις τιμές ζώνης κυμαίνονται από 33,33% έως 41,67%. Η κατώτερη τιμή αυξήθηκε από 600 σε 800 ευρώ ανά τ.μ. και η ανώτερη από 600 σε 850 ευρώ ανά τ.μ.

7) Μάνδρα: Η κατώτερη τιμή ζώνης αυξήθηκε από 600 σε 750 ευρώ ανά τ.μ. (+25%) και η ανώτερη από 900 σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. (+22,22%).

8) Κινέτα: Οι αυξήσεις των τιμών ζώνης κυμάνθηκαν από 31,82% έως και 37,5%. Η κατώτερη τιμή διαμορφώθηκε σε 1.100 ευρώ ανά τ.μ. από 800 ευρώ ανά τ.μ. και η ανώτερη έφθασε τα 1.450 ευρώ ανά τ.μ. από 1.100 ευρώ ανά τ.μ.

9) Πάχη Μεγάρων: Οι τιμές ζώνης αυξήθηκαν κατά ποσοστά από 57,14% έως 58,82%. Συγκεκριμένα, η κατώτατη τιμή ανέβηκε από τα 700 στα 1.100 ευρώ ανά τ.μ. και η ανώτατη από τα 850 στα 1.350 ευρώ ανά τ.μ.

10) Νέα Πέραμος: Η φθηνότερη τιμή αυξήθηκε κατά 43,75%, από 800 σε 1.150 ευρώ ανά τ.μ., και η ακριβότερη σημείωσε άνοδο 47,37%, καθώς διαμορφώθηκε από τα 950 στα 1.400 ευρώ ανά τ.μ.

11) Φυλή: Η μία και μοναδική τιμή ζώνης στην περιοχή αυξήθηκε από τα 800 στα 1.150 ευρώ ανά τ.μ. (+43,75%).

12) Ραφήνα: Καταγγέλλεται αδικαιολόγητη αύξηση έως και 56% σε σχέση με τις προϋπάρχουσες τιμές, όπως για παράδειγμα στη ζώνη Ζ, όπου η τιμή αυξήθηκε από τα 1.250 ευρώ ανά τ.μ. στα 1.950 ευρώ ανά τ.μ., αναδεικνύοντάς τη στην υψηλότερη στον δήμο. Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου με την υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφαση δημοτικού συμβουλίου είχε ζητήσει την οριζόντια μείωση κατά 10% σε όλες τις ζώνες λόγω των πολύ ιδιαίτερων γενικών (οικονομική κρίση, κρίση Covid) και ειδικών συνθηκών (πυρόπληκτες περιοχές) της περιοχής, όμως δεν εισακούστηκε.

 » ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13) Λαγκαδάς: Στην ομώνυμη πόλη, αλλά και σε κωμοπόλεις του δήμου, όπως το Ζαγκλιβέρι, και σε μικρά χωριά και οικισμούς του ιδίου δήμου, η τιμή ζώνης διαμορφώθηκε ενιαία στα 750 ευρώ ανά τ.μ. Αντίστοιχα στα Κύμινα του Δήμου Δέλτα η αντικειμενική αξία διαμορφώθηκε στα 800 ευρώ ανά τ.μ., όπως δηλαδή και στην έδρα του Δήμου Δέλτα, την πόλη της Σίνδου, ενώ στη Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου η τιμή ζώνης είναι στα 1.000 ευρώ ανά τ.μ., όσο δηλαδή και στην πόλη του Ωραιοκάστρου. Ο οριζόντιος καθορισμός των τιμών ζώνης σημαίνει στην πράξη με συγκεκριμένο παράδειγμα ότι σήμερα η αξία μίας ακατοίκητης και προς κατεδάφιση κατοικίας 125 ετών στο Ζαγκλιβέρι του Δήμου Λαγκαδά έχει εκτιναχθεί στις 60.500 ευρώ το 2022, από 13.300 ευρώ το 2021!

» ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με τον προσδιορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών έχουν προκύψει περιπτώσεις που εμφανίζουν υπερβολική αύξηση, χωρίς να συντρέχουν πραγματικοί λόγοι που να δικαιολογούν αυτές τις αυξήσεις. Ενώ, λοιπόν, η εμπορική αξία των ακινήτων δεν έχει μεταβληθεί ή έχει μεταβληθεί κατ’ ελάχιστον, η αντικειμενική τους αξία έχει αυξηθεί υπέρμετρα. Αυτό συνέβη διότι ελήφθησαν υπ’ όψιν πλασματικά στοιχεία αγοραπωλησιών ακινήτων, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν οι αντικειμενικές αξίες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρατηρούνται στους εξής δήμους:

14) Ιστιαία-Αιδηψός: Σε περιοχές του πυρόπληκτου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Για παράδειγμα, στο Ασμήνιο της Δ.Ε. Αρτεμισίου η αντικειμενική αξία ανά τ.μ. υπερδιπλασιάστηκε, καθώς από 499 ευρώ ανά τ.μ. πήγε στα 1.100 ευρώ ανά τ.μ.. Στη Β’ Ζώνη Ωρεών η αντικειμενική αξία από 950 ευρώ ανά τ.μ. διαμορφώθηκε στα 1.400 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Γ’ Ζώνη Ωρεών η νέα αντικειμενική αξία είναι 1.200 ευρώ ανά τ.μ. από 700 ευρώ ανά τ.μ. που ήταν πριν από την αναπροσαρμογή.

 » ΘΡΑΚΗ

15) Νομός Εβρου: Σε χωριό έξω από την Αλεξανδρούπολη, στη Νέα Χιλή, η τιμή ζώνης διαμορφώθηκε από 800 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.150 ευρώ ανά τ.μ., δηλαδή σημείωσε αύξηση περίπου 45%. Αυτό, πέρα από το γεγονός ότι πετάει πολλούς ακρίτες εκτός διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων, αποτελεί τροχοπέδη και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ακριτικού Εβρου.

» ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16) Λήμνος: Σε επιστολή του επάρχου της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου που εστάλη στο υπουργείο Οικονομικών εκφράστηκε η δυσαρέσκεια των κατοίκων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που τέθηκαν σε ισχύ από 1-1-2022. Χαρακτηριστικά, στην επιστολή αναφέρονταν μεταξύ των άλλων και τα εξής: «…Στην Π.Ε. Λήμνου επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια αύξηση των αντικειμενικών αξιών της τάξης του 50%, και μάλιστα σε χωριά και οικισμούς, που δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την αύξηση από 600 ευρώ σε 900 ευρώ ανά τ.μ., σε χωριά και οικισμούς, όπως η Φυσίνη (25 κάτοικοι), η Αγία Σοφία (30 κάτοικοι), η Δάφνη (60 κάτοικοι), η Παναγιά (200 κάτοικοι), τα οποία τα τελευταία χρόνια οδηγούνται σε εγκατάλειψη και δεν έχουν καμιά τουριστική δραστηριότητα, όταν τουριστικές περιοχές και η πρωτεύουσα του νησιού έχουν ίσες ή μικρότερες αντικειμενικές αξίες…».

» ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

17) Αστυπάλαια: Για ένα οικόπεδο στη Χώρα Αστυπάλαιας η τιμή ζώνης κυμαινόταν από 120 έως 400 ευρώ ανά τ.μ. και τώρα έχει ανέλθει στις 2.150 ευρώ ανά τ.μ.. Το ίδιο για μια μονοκατοικία στην ίδια περιοχή του νησιού, της οποίας η τιμή ζώνης ήταν ανάμεσα στα 420 – 504 ευρώ ανά τ.μ. και τώρα ανήλθε στις 2.150 ευρώ ανά τ.μ. Η ίδια εικόνα διαμορφώνεται και στον οικισμό Λειβάδι, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι κατέχουν εκεί χωράφια με οπωροκηπευτικά και εσπεριδοειδή: Ενα οικόπεδο με τις προηγούμενες αντικειμενικές τιμές κυμαινόταν ανάμεσα στα 50 έως 250 ευρώ ανά στρέμμα και τώρα εκτοξεύτηκε στα 1.450 ευρώ. Ο, δε, απόλυτος παραλογισμός λαμβάνει χώρα στις νέες αντικειμενικές των οικισμών του νησιού Μέσα Βαθύ και Εξω Βαθύ, περιοχές που δεν έχουν δίκτυο υδροδότησης και αποχέτευσης ούτε καν εσωτερικούς δρόμους, ενώ το καλοκαίρι, λόγω έλλειψης βασικών υποδομών και εγκαταστάσεων, έχουν μηδενική τουριστική κίνηση και ανάπτυξη. Οι παλιές αντικειμενικές για τους παλιούς αυτούς οικισμούς διαμορφώνονταν ανάμεσα στα 420 και τα 520 ευρώ ανά τ.μ. για ένα σπίτι και από 80 έως 90 ευρώ για ένα οικόπεδο, ενώ οι νέες τιμές έχουν ανέλθει στα 800 ευρώ ανά τ.μ.!

» ΙΟΝΙΟ

18) Ιθάκη: Με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών, προέκυψε ανορθολογική αύξησή τους σε όλους τους οικισμούς της Ιθάκης, με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και το κόστος μεταβίβασης ακινήτων. Οι συγκριτικές τιμές έχουν διαμορφωθεί από τη σύναψη λίγων μεγάλων συμβολαίων που έχουν παρασύρει τις τιμές ζώνης και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα, με δεδομένο ότι δεν είναι όλα τα ακίνητα του νησιού παραλιακά. Από τη σύγκριση των τιμών ζώνης των κοινοτήτων της Ιθάκης, με όλα τα άλλα νησιά του Ιονίου Πελάγους, αλλά και νησιά ανάλογου μεγέθους και πληθυσμού στο Αιγαίο, προκύπτει ότι είναι υψηλότερες ακόμα και από περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι η Ιθάκη δεν διαθέτει αεροδρόμιο ή νοσοκομείο, όπως νησιά με χαμηλότερες τιμές ζώνης.

» ΚΡΗΤΗ

19) Πλατανιάς Χανίων: Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο δήμαρχος Ι. Μαλανδράκης με αναλυτικό του σχόλιο που ανήρτησε, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του άρθρου 34 του φορολογικού νομοσχεδίου, στην Κοινότητα Πλατανιά η αντικειμενική τιμή γης προς την παραλία είναι 1.900 ευρώ ανά τ.μ. και προς την ενδοχώρα της 1.700 ευρώ ανά τ.μ., όταν σε απόσταση 100 μ., στην όμορη Κοινότητα της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Χανίων, η τιμή είναι 1.250 ευρώ ανά τ.μ. προς την παραλία και 1.400 ευρώ προς την ενδοχώρα αντίστοιχα, γεγονός που επιβαρύνει πολλαπλώς τους ιδιοκτήτες γης της παραπάνω κοινότητας αδίκως.

Επίσης, στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, το πιο τουριστικό σημείο του νομού, η τιμή ζώνης είναι 1.350 ευρώ ανά τ.μ. και με κάποιες ζώνες 1.950 ευρώ ανά τ.μ., στοιχείο που επιτείνει τα παραπάνω αναφερόμενα.

Πέραν της παραπάνω κοινότητας, αξιοσημείωτο είναι ότι και στα χωριά της ενδοχώρας του Δήμου Πλατανιά υπάρχει διπλασιασμός της αντικειμενικής αξίας, όπως ενδεικτικά στην κοινότητα Αλικιανού, από 600 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ., στην Ανώσκελη από 600 ευρώ ανά τ.μ. σε 1.200 ευρώ ανά τ.μ. Οι περιοχές αυτές είναι ημιορεινές και με αποκλειστικό σχεδόν παραγόμενο εισόδημα από τον πρωτογενή τομέα! Αντίστοιχες περιπτώσεις συναντώνται στην πλειονότητα των 51 κοινοτήτων του δήμου και στους οικισμούς τους.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ