Εφαρμογή self test σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, Κολέγια, Μαθητεία ΕΠΑΛ. 159 σχολεία και τμήματα κλειστά. Αντιδράσεις από ΑΣΓΜΕ για το ένα τεστ τη βδομάδα

1325
0
()

Στη εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα, πρακτικά ασκούμενους των Ι.Ε.Κ., απόφοιτους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., που συμμετέχουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, εκπαιδευόμενους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σπουδαστές τελευταίου έτους σπουδών των Κολλεγίων που πραγματοποιούν εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις.

β) Εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ι.Ε.Κ., του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σ.Δ.Ε. και των Κολλεγίων.

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους καταρτιζόμενους/ πρακτικά ασκούμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων, κατά τη διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης ή της διά ζώσης διδασκαλίας, όπου αυτή επιτρέπεται.

Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην εκπαιδευτική ή εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης. 2. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο

1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.

3. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

2. Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που προμηθεύονται με ίδια έξοδα.

3. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

4. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου: α) Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής και έκδοσης της δήλωσης αποτελέσματος. Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν, υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική/εργαστηριακή δομή ή στον χώρο διενέργειας της πρακτικής άσκησης, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές υποχρεούνται να επιδεικνύουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτωση που τους ζητηθεί αρμοδίως, κατά την είσοδό τους στον εργαστηριακό χώρο ή κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και κατά την προσέλευσή τους στον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επιστρέφουν στο χώρο της εκπαιδευτικής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες καταρτιζόμενοι/ πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής/εργαστηριακής δομής ή του φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

β) Οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν, κατά την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική/εργαστηριακή δομή, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/ είσες θετικοί/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω δομών, επιστρέφουν στο χώρο της εκπαιδευτικής/εργαστηριακής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ι.Ε.Κ., του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σ.Δ.Ε. και των Κολλεγίων που βρίσκονται σε διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και οι εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών, επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής/εργαστηριακής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

γ) Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 29 του ν. 4727/2020.

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της δήλωσης θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν χειρόγραφα τη σχετική δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

5. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.

Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν στον χώρο της εκπαιδευτικής/εργαστηριακής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

6. Η δήλωση ή βεβαίωση του αποτελέσματος διατηρείται από τους υπόχρεους για μία (1) εβδομάδα από την έκδοσή της και επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, οποτεδήποτε ζητηθεί αρμοδίως.

Μη επίδειξη «Δήλωσης αποτελέσματος self-test για COVID-19» από τους καταρτιζόμενους/ μαθητευόμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές

Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/πρακτικά ασκούμενος/εκπαιδευόμενος/σπουδαστής δεν επιδεικνύει τη «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», όταν του ζητηθεί αρμοδίως, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την εκπαιδευτική/εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.

Η κυβέρνηση έχει την μοναδική ευθύνη για την ανοχύρωτη εκπαιδευτική διαδικασία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η είσοδος στα σχολεία από τη Δευτέρα 17 Μαΐου, να γίνεται με ένα και όχι δυο self test.

Επιπλέον, οι γονείς ζητούν να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και να γίνουν προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού για διενέργεια επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων με αυξημένα μέτρα προστασίας

Αναλυτικά

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι από τη Δευτέρα 17 Μάη θα απαιτείται ένα και όχι δυο self test για την είσοδο στα σχολεία, δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Κυβέρνηση έχει την μοναδική ευθύνη για την ανοχύρωτη εκπαιδευτική διαδικασία.

Ως ΑΣΓΜΕ, απαιτούμε να σταματήσει ΤΩΡΑ ο εμπαιγμός από την Κυβέρνηση, να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη της απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες γονείς και μαθητές όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών. Να ακούσει τις προτάσεις μας, να μειώσει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό για διενέργεια επαναλαμβανόμενων τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αυξήθηκαν και σήμερα τα τμήματα και τα σχολεία που κλείνουν, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευή τα σχολεία με κλειστά τμήματα έφτασαν τα 159 σε αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης τα σχολεία με κλειστά τμήματα ήταν 119, ενώ την Τετάρτη ήταν μόλις 27.

Αναλυτικά τα κλειστά λύκεια, γυμνάσια, νηπιαγωγεία και δημοτικά, σύμφωνα με τη λίστα του υπουργείου Παιδείας:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 14/05/2021 Α3 (Α Τάξη), Β2 (Β Τάξη) από 14/5 έως και 26/5
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 14/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ Δ (Δ Τάξη), ΤΑΞΗ Δ (Δ Τάξη) από 14/5 έως και 27/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14/05/2021 Ε2 (Ε Τάξη), Ε2 ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Ε Τάξη) από 14/5 έως και 27/5
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13/05/2021 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (Α Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Β Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ (Γ Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΡΙΤΗΣ (Γ Τάξη), ΤΡΙΤΗ (Γ Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Δ Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ (Ε Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΙΣΤΡΙΩΤΕΙΟ 13/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β1 ΓΑΛΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β1 ΘΕΤΙΚΩΝ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13/05/2021 Γ2 (Γ Τάξη), Γ2-ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
9ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13/05/2021 ΤΑΞΗ Ε1 (Ε Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/05/2021 Γ3 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13/05/2021 Α1 (Α Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΜΠΟΜΠΙΡΕΣ Ο.Ε. 13/05/2021 ΝΗΠΙΑ (ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 13/05/2021 Β1 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 13/05/2021 ΒΠ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 13/05/2021 Α3 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 13/05/2021 Β 1 (Β Τάξη), Β ΠΡ ΑΝΘΡ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13/05/2021 Α2 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 13/05/2021 Γ ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), Γ ΤΑΞΗ (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 13/05/2021 Α3 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 24/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 13/05/2021 ΤΜΗΜΑ Δ (Δ Τάξη), ΤΜΗΜΑ Δ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 13/05/2021 ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ 13/05/2021 Α2 (Α Τάξη), Α2  ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 13/05/2021 Α5 ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη), Α5 ΓΕΝΙΚΗΣ (Α Τάξη), Α5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (Α Τάξη), Α5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (Α Τάξη), Α5 ΠΡΟΣ (Α Τάξη), Α5 ΣΧΕΔΙΟ (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 13/05/2021 Δ ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), Δ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ (Δ Τάξη), Δ ΓΠ (Δ Τάξη), Δ ΠΖ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13/05/2021 Β ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ (Β Τάξη), Β1 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13/05/2021
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 13/05/2021 Β2 (Β Τάξη), Β2-ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β2-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 13/05/2021
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13/05/2021 Α2 (Α Τάξη), Α4 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13/05/2021 Α4 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13/05/2021 B4 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις 13/05/2021 (57) – Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (58) – Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (67) – Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (68) – Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (768) – Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΛ ΜΟΥΣ – Ελλ Παραδ Μουσική (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (769) – Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΛ ΜΟΥΣ – Στοιχ Αρχ Ηχοληψ2 (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (817) – Γαγγλ1 – ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (818) – Γαγγλ2 – ΑΓΓΛΙΚΑ Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (87α) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Ανθρωπιστικ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (87θ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Θετικ Τεχν (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (87π) -Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Οικον Πληροφ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (87υ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – Θετικ Υγείας (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (881) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΠβΠ – Γ1 Ιστορία (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (882) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΠβΠ – Γ1 Μαθηματικά (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (883) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΠβΠ – Γ2 Ιστορία (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (884) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΠβΠ – Γ2 Μαθηματικά (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93α) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93β) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΒΙΟΛΙ (κλασικό) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93δ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93θ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΚΙΘΑΡΑ (κλασική) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93κ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΚΑΝΟΝΑΚΙ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93λ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΛΑΟΥΤΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93μ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (τρίχορδο) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93ν) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93ξ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΚΡΟΥΣΤΑ (παραδοσιακά) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93π) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΒΙΟΛΙ (παραδοσιακό) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93σ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΣΑΞΟΦΩΝΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93τ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΚΛΑΡΙΝΟ (παραδοσιακό) (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93υ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΠΙΑΝΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (93φ) – Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΟΕ – ΦΛΑΟΥΤΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97k) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97m) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ – ΜΠΑΝΤΙΝΑ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97s) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97t) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97x) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ -ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜ + ΑΝΑΔΟΜ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97z) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΔΕ – ΣΥΝΟΛΟ JAZZ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97β) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛ ΕΛΛ ΠΑΡΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97ζ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ JAZZ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97κ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97ο) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97π) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ – ΜΠΑΝΤΙΝΑ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97σ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97τ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97φ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ – ΧΟΡΩΔΙΑ ΟΜΟΙΩΝ ΦΩΝΩΝ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (97χ) – Γ ΛΥΚ – ΜΣ ΠΕ -ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜ + ΑΝΑΔΟΜ (Γ-ΛΥΚ Τάξη), (996) – Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (Γ-ΛΥΚ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 13/05/2021 Ζ0*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ3 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ4 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΣΤΞ Ολοήμερο (ΣΤ Τάξη), ΣΤΞ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤΞ2 (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13/05/2021 Β θ1 (Β Τάξη), Β1 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13/05/2021 Β1 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 B3 (Β Τάξη), Β3- ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β3- ΓΑΛΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β3- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 24/5
150ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Β (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Α1 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Δ1 (Δ Τάξη), Δ1 ΑΓΓΛ (Δ Τάξη), Ε1 (Ε Τάξη), Ε1 ΑΓΓΛ (Ε Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
51ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Α 2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Α Τάξη) από 13/5 έως και 23/5
70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Α2 (Α Τάξη), Α2-ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 ΤΜΗΜΑ Ε1 (Ε Τάξη) από 13/5 έως και 24/5
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13/05/2021 Β2 (Β Τάξη), Β2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Ζ0*Β2 (Β Τάξη), Ζ1*Β2 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 13/05/2021 ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 13/5 έως και 23/5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13/05/2021 ΣΤ ΓΑΛΛΙΚΑ 1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ3 (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13/05/2021 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΔΟΧΗ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 3 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 13/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ Δ (Δ Τάξη), Δ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ2 (Δ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 13/05/2021 Γ4 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 13/05/2021 Γ_ΟΠ (Γ Τάξη), Γ3 (Γ Τάξη), Γ3_Ιστορία (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ 13/05/2021 Β4 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 13/05/2021 Α1 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/05/2021 Δ (Δ Τάξη), Δ-ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Δ (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 13/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ1_ΑΓΓΛ (Γ Τάξη), Γ1_ΓΑΛΛ (Γ Τάξη), Γ1-ΓΕΡΜ (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 13/05/2021 Ε ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΡΟΔΙΤΣΑ 13/05/2021 Β2 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 13/05/2021 Α2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), Α2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 13/05/2021 Δ1 (Δ Τάξη), Δ1 ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13/05/2021 Γ5 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13/05/2021 Β΄ (Β Τάξη), Β΄ ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β΄ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΉ (Β Τάξη), Β΄ ΠΖ (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Τ.Ε. Β (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 12/05/2021 ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12/05/2021 Γ ΟΔ (Γ Τάξη), Γ3 ΓΕΝΙΚΗΣ (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 12/05/2021 Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΠΖ-ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ΑΓΓΛ. (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ΓΑΛ. (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 12/05/2021 ΤΜΗΜΑ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/05/2021 Ε/ΓΑΛΛΙΚΑ (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 12/05/2021 Ε3 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 12/05/2021 Α6 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 12/05/2021 2ο τμήμα Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 12/05/2021 Δ1 (Δ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 12/05/2021 Α3 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 12/05/2021 Α2 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 12/05/2021 Β4 (Β Τάξη), Βθετ2 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β-ΘΕΤ2 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 12/05/2021 Α5 (Α Τάξη), Γ2 (Γ Τάξη), ΓΥΦ (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12/05/2021 Α2 (Α Τάξη), ΑΑΓΓ2 (Α Τάξη), ΑΓΕΡ2 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
Γ4 (Γ Τάξη), ΓΑΓΓ4 (Γ Τάξη), ΓΓΑΛ (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β1=ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 12/05/2021 Β1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 12/05/2021 ΤΑΞΗ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΤΑΞΗ 2η (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
57ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/05/2021 Ε1 (Ε Τάξη), Ε1 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), ΕΝΙΣΧ ΔΙΔΑΣ Ε1 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12/05/2021 Β2-Γ (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 12/05/2021 ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 12/05/2021 Α (Α Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ_Α (Α Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ_Α (Α Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 12/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β΄ (Β Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Β΄ (Β Τάξη), Β1 (Β Τάξη), ΕΝΤΑΞΗΣ Β΄ (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ2*Β3 (Β Τάξη), ΠΖ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Β΄ (Β Τάξη), ΥΠΟΔΟΧΗΣ Β1΄ (Β Τάξη), ΥΠΟΔΟΧΗΣ Β2΄ (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Α1 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 ΣΤ ΓΑΛΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ2 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021
18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ4 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
26ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Β3 (Β Τάξη), Β3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Ε ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε3 (Ε Τάξη), Ε3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12/05/2021 Γ1β (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Α4 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
53ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Β2 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ-ΟΠ-1 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12/05/2021 Β ΘΕΤ 1 (Β Τάξη), Β2 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12/05/2021
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12/05/2021 Α1 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ 12/05/2021 B2 (Β Τάξη), ΒΜ (Β Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ-ΟΠ-1 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12/05/2021 Ε2 (Ε Τάξη), Ε2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε2 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12/05/2021 ΣΤ3 (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12/05/2021
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12/05/2021 Α2 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 12/05/2021 Β4 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 23/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΛΕΜΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 12/05/2021
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ “ΚΥΒΕΛΗ” 12/05/2021 Γ2 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 12/05/2021 ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ” 12/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 12/05/2021 Α2΄ ΤΑΞΗ (Α Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ Α2 (Α Τάξη), Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ2*Α1 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ2*Β1 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12/05/2021 Ε1 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 12/05/2021 Β2 (Β Τάξη), Β-ΑΓΓ-2 (Β Τάξη), Β-ΓΑΛ-2 (Β Τάξη), Β-ΘΕΤ-3 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 12/05/2021 Α4 (Α Τάξη), ΑΓΕΡ4 (Α Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ 12/05/2021 Γ3 (Γ Τάξη), Γαισθ (Γ Τάξη), Γβρεφ (Γ Τάξη), Γυδρ (Γ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2021 ΠΡΩΙΝΟ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ Ε1 (Ε Τάξη), Ε1 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 25/5
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 12/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β2 (Β Τάξη), ΒΑ1 (Β Τάξη), ΒΘ1 (Β Τάξη), ΒΘ2 (Β Τάξη), ΒΞ1 (Β Τάξη), ΒΞ2 (Β Τάξη), ΒΞΓΕ1 (Β Τάξη), ΒΞΓΕ2 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 24/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11/05/2021 Α4 (Α Τάξη), Α4 ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη), Α4 ΓΑΛΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11/05/2021
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 11/05/2021 ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
17ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11/05/2021 B2 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5
Γ4 (Γ Τάξη), Γ4ΑΓΓΛ (Γ Τάξη), Γ4ΓΑΛΛ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ Ε (Ε Τάξη), ΓΑΛΛΙΚΑ Ε (Ε Τάξη), Ε (Ε Τάξη), Ζ0*Ε4 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε4 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Ε (Ε Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11/05/2021 ΣΤ1 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 11/05/2021 Ε2 (Ε Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11/05/2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11/05/2021 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 1 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 11/05/2021 .Ε (Ε Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ Ε (Ε Τάξη), ΓΑΛΛΙΚΑ Ε (Ε Τάξη), Ζ0*Ε2 (Ε Τάξη), Ζ0*Ε3 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε3 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε4 (Ε Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Ε Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11/05/2021 Α3 (Α Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ” 11/05/2021 Γ2 (Γ Τάξη), ΓΥΔ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β1ΑΓΓ (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 11/05/2021 Γ-3 (Γ Τάξη), Γ-3_Ιστορία (Γ Τάξη), Γ-ΑΓΓΛΙΚΑ-3 (Γ Τάξη), Γ-Θετ (Γ Τάξη), Γ-Οικ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 11/05/2021 Α1 (Α Τάξη), Α1 ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη), Α1ο ΓΑΛΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
39ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11/05/2021 Α1 (Α Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
41ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11/05/2021 Α3 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 24/5
Β2 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11/05/2021 Α1 (Α Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ 11/05/2021 Γδοικ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 11/05/2021 ΓΠΔ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ 11/05/2021 Β-ΠΛΗ (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11/05/2021 Β2 (Β Τάξη), Β2ΑΓΓ (Β Τάξη), Β2ΓΑΛ (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11/05/2021 Β1 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 23/5
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11/05/2021 TMHMA 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11/05/2021 Α2 (Α Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11/05/2021 Β2 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ ΜΑΛΛΙΑΡΑ 11/05/2021 Ε1 (Ε Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11/05/2021 Β3 (με 2η ξένη γλώσσα γερμανικά) (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 11/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ1 ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 11/05/2021 Β (Β Τάξη) από 11/5 έως και 25/5
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11/05/2021
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 11/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη), Γ1-Αγγλικά (Γ Τάξη), Ζ0*Γ3 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ3 (Γ Τάξη), Ζ2*Γ2 (Γ Τάξη), Πρωινή_Ζώνη_Γ (Γ Τάξη), ΤΕ_ΟΜΑΔΑ_4_Γ (Γ Τάξη), ΤΕ_ΟΜΑΔΑ_5_Γ (Γ Τάξη), ΤΥ_ΟΜΑΔΑ_2_Γ (Γ Τάξη), ΤΥ_ΟΜΑΔΑ_3_Γ (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 11/05/2021 Α5 (Α Τάξη), Β4 (Β Τάξη), Γ6 (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11/05/2021 Γ1 (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 11/05/2021 Β3 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11/05/2021 Β1 (Β Τάξη), Β1 Αγγλικά (Β Τάξη), Β1 Ενισχυτική (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10/05/2021 ΣΤ – 2 (ΣΤ Τάξη) από 10/5 έως και 23/5
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 10/05/2021 ΑΓΓΛΙΚΑ Δ1 (Δ Τάξη), Δ1 (Δ Τάξη) από 10/5 έως και 23/5
ΠΡΩΙΝΗ Ε (Ε Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤ (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΤ 2 ΩΡΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ (ΣΤ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 10/05/2021
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10/05/2021 Β3 (Β Τάξη), Β3 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β Τάξη), Β3 ΤΜ ΕΝΤΑΞΗΣ (Β Τάξη) από 10/5 έως και 24/5
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10/05/2021 Β2 (Β Τάξη), Β2-ΑΓΓΛ (Β Τάξη) από 10/5 έως και 23/5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ 10/05/2021 Ζ0*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ΤΑΞΗ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ΄Τάξη Γερμανικά (ΣΤ Τάξη) από 10/5 έως και 23/5
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Γονέας-τσολιάς "εγώ ψήφισα Μητσοτάκη γιατί ο Τσίπρας έκανε συμφωνία για τις Πρέσπες"

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία / 5. Αριθμός ψήφων:

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ