ΑΣΕΠ – Ανακοινώθηκε ο μεγάλος γραπτός διαγωνισμός για ΠΕ και ΤΕ με “δεξαμενή επιτυχόντων” για 2 χρόνια

138
0
()

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Γ/2022

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό /2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Το Φ.Ε.Κ. της Πρόσκλησης/Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Στόχοι του ΑΣΕΠ, όπως αναφέρει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2023 που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η διαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού του ΑΣΕΠ για τους διορισμούς ή τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019.

Η καθιέρωση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ως κεντρικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021.

Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ και η δημιουργία των συνθηκών και δεδομένων που επιτρέπουν να λειτουργήσει σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Η διασφάλιση της διαφάνειας σ΄ ό,τι αφορά την έκδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που υποστηρίζουν την έκδοση αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία ARIEL. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής για συντονισμό έως την Πέμπτη

Η ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ όσον αφορά στην αξιολόγηση και την επιλογή σε υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Η διαχείριση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού των φορέων που δεν υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ είναι:

Πανελλήνιοι γραπτοί διαγωνισμοί, ένας τουλάχιστον ανά δύο έτη,

προκηρύξεις επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας ιδίως για άτομα με αναπηρίες και για προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

ανακοινώσεις για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών φορέων του δημόσιου τομέα,

πλήρωση θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγουμένων διαγωνισμών, εξέταση ενστάσεων,

διεξαγωγή πρόσθετων πρακτικών δοκιμασιών,

διεξαγωγή συνεντεύξεων,

επιθεωρήσεις,

κατάρτιση πινάκων επιτυχίας κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για την πλήρωση κενών θέσεων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση των υποψηφίων για θέσεις διοικήσεων σε ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα με μόνιμο και εποχιακό προσωπικό προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον Δημόσιο Τομέα. Οι δράσεις στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των υποβληθεισών ενστάσεων και την ταχύτερη έκδοση των προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων, και αφορούν ιδίως στον καθορισμό των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης, την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων απλούστευσης διαδικασιών, όπως αξιολόγηση και επιλογή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, διαχείριση επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων, τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείριση συνεντεύξεων. Δράσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων. Δράσεις για την αναβάθμιση διαδικασιών και επιπέδου ασφάλειας, καθώς και δράσεις για βελτιώσεις στο ΟΠΣ και την αναβάθμιση του συστήματος σάρωσης του ΑΣΕΠ. Δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με τις εξελίξεις και αλλαγές στο διοικητικό και δημοσιονομικό γίγνεσθαι της δημόσιας διοίκησης και στην ανάπτυξη συνεργασιών με το ΕΚΔΔΑ, τα Πανεπιστήμια και ευρωπαϊκούς φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration – EIPA), προκειμένου να παρασχεθούν επιμορφωτικά σεμινάρια που συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους και την οργάνωση του ΑΣΕΠ. Ανάπτυξη συνεργασίας με την EPSO (European Personnel Selection Office) σχετικά με το σύστημα προσλήψεων που ισχύει και εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική έννομη τάξη. Ανάπτυξη συνεργασίας με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ψηφιοποίηση διαδικασιών – κατάργηση έγχαρτων αιτήσεων και ενστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Ζευγάρι ανάγκαζε 34χρονη έγκυο να ζητιανεύει. Ο άντρας προσπάθησε επανειλημμένα να την βιάσει.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια: α) αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους, β) προμήθεια συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar, γ) εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, δ) εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. Αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, ήτοι α) αγορά και εγκατάσταση λογισμικού αναγνώρισης χρήστη για έλεγχο και περιορισμό εκτυπώσεων και β) απόσυρση παλαιών μηχανημάτων λόγω ασύμφορου κόστους συντήρησης. Εξορθολογισμός δαπάνης για προμήθεια γραφίτη-τόνερ και λοιπές προμήθειες.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Μέση βαθμολογία / 5. Αριθμός ψήφων:

Δεν υπάρχουν ψηφοφορίες μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ